Top

威士忌收購價格表

Springbank Whisky 雲頂威士忌收購價格表


雲頂  單一純麥威士忌  收購價格表

Springbank Single Malt Scotch Whisky

酒品名稱 容量/L 度數% 收購價 備註
雲頂10年 0.7 46.0 700  
雲頂10年 Cask Streng  0.7 57.0 1000 原酒
雲頂 11年Madeira Wood  0.7 55.1 1200 馬得拉桶
雲頂12年 Cask Streng  0.7 54.3 1200 原酒
雲頂12年 Cask Streng 0.7 58.5 1400 原酒
雲頂12年 Cask Streng  0.7 54.6 1200 原酒
雲頂12年 Cask Strength 0.7 53.1 900 Batch 5
雲頂12年 Cask Strength 0.7 50.3 800 Batch 6
雲頂12年 Cask Strength  0.7 52.3 900 Batch 7
雲頂12年 Cask Strength  0.7 54.3 1200 Batch 8
雲頂12年 Cask Strength  0.7 53.2 1000 Batch 10
雲頂12年 Cask Strength  0.7 53.8 1000 Batch 11
雲頂12年 Cask Strength  0.7 52.2 900  
雲頂12年 Clare 紅酒桶 0.7 54.4 1100 1997-2007

雲頂 Vintage 1997 Batch 2

0.7 54.9 1100  

雲頂 Rundlets & Kilderkins

0.7 49.4 1400

2001-2012

雲頂 2001

0.7 55.3 1000

2001-2009

雲頂12年 Green  綠標 0.7 46.0 1600 Bourbon Cask
雲頂15年 0.7 46.0 1400  
雲頂17年 Cask Streng  0.7 52.3 4000 原酒
雲頂17年 Cask Streng  0.7 53.3 4000 原酒
雲頂18年 0.7 46.0 2500  
雲頂21年 0.7 46.0 5000  
雲頂21年 Oloroso  0.7 46.0   雪莉桶
雲頂21年  0.7 46.0   舊版長瓶
雲頂25年 0.7 46.0 15000  
雲頂32年 0.7 46.0    
雲頂1966 0.75 依標示 18000 大麥系列/精裝木盒

雲頂 調和蘇格蘭麥威士忌  收購價格表

Springbank Blended  Scotch Whisky

酒品名稱 容量/L 度數% 收購價 備註
雲頂 Loch 0.7 40.0 200  
雲頂21年 Loch 0.7 46.0 1200 橡木桶
雲頂25年 Loch 0.7 40.0 1600 橡木桶
雲頂30年 Spirit of Freedom 0.7 46.0 2500 英國自由之心

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康